จตุกกะ - หมวด ๔

[๑๕๗] ปรมัตถธรรม ๔

[๑๕๗] ปรมัตถธรรม ๔ (สภาวะที่มีอยู่โดยปรมัตถ์, สิ่งที่เป็นจริงโดยความหมายสูงสุด — Paramattha-dhamma: ultimate realities; abstract realities; realities in the ultimate sense)

  1. จิต (สภาพที่คิด, ภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ — Citta: consciousness; state of consciousness)
  2. เจตสิก (สภาวะที่ประกอบกับจิต, คุณสมบัติและอาการของจิต — Cetasika: mental factors)
  3. รูป (สภาวะที่เป็นร่าง พร้อมทั้งคุณและอาการ — Rūpa: matter; corporeality)
  4. นิพพาน (สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวง, สภาวะที่ปราศจากตัณหา — Nibbāna)

ดู รายละเอียดแต่ละอย่างใน [๓๕๖] จิต ๘๙; [๓๕๕] เจตสิก ๕๒; [๓๘] รูป ๒๘; [๒๗] นิพพาน ๒.

Comp.81.

สงฺคห.๑.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น