จตุกกะ - หมวด ๔

[๑๗๓] วรรณะ ๔

[๑๗๓] วรรณะ ๔ (ชนชั้นในสังคมอินเดีย ที่กำหนดด้วยชาติกำเนิด ตามหลักศาสนาพราหมณ์ — Vaṇṇa: castes)

  1. กษัตริย์ (ชนชั้นเจ้า, ชนชั้นปกครองหรือนักรบ — Khattiya: the warrior-caste; warriorrulers; noblemen)
  2. พราหมณ์ (ชนชั้นเจ้าตำราเจ้าพิธี, พวกพราหมณ์ — Brāhmaṇa: the priestly caste; brahmins)
  3. แพศย์ (ชนชั้นพ่อค้าและกสิกร — Vessa: the trading and agricultural caste; merchants and farmers)
  4. ศูทร (ชนชั้นตํ่า, พวกทาสกรรมกร — Sudda: the low caste; labourers and servants)

M.II.128.

ม.ม.๑๓/๕๗๖/๕๒๐.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น