ฉักกะ – หมวด ๖

[๒๖๖] ปิยรูป สาตรูป ๖ × ๑๐

[๒๖๖] ปิยรูป สาตรูป ๖ × ๑๐ (สิ่งที่มีสภาวะน่ารักน่าชื่นใจ เป็นที่เกิดและเป็นที่ดับของตัณหา — Piyarūpa sātarūpa: delightful and pleasurable things)

  1. หมวด ๑ ดู [๒๗๖] อายตนะภายใน ๖
  2. หมวด ๒ ดู [๒๗๗] อายตนะภายนอก ๖
  3. หมวด ๓ ดู [๒๖๘] วิญญาณ ๖
  4. หมวด ๔ ดู [๒๗๒] สัมผัส ๖
  5. หมวด ๕ ดู [๑๑๓] เวทนา ๖
  6. หมวด ๖ ดู [๒๗๑] สัญญา ๖
  7. หมวด ๗ ดู [๒๖๓] สัญเจตนา ๖
  8. หมวด ๘ ดู [๒๖๔] ตัณหา ๖
  9. หมวด ๙ ได้แก่ วิตก ๖ คือ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก (ความตริตรึกเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vitakka: thought-conception concerning visual forms, etc.)
  10. หมวด ๑๐ ได้แก่ วิจาร ๖ คือ รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร (ความตรองเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vicāra: discursive thought concerning visual forms, etc.)

D.II.308; M.1.62.

ที.ม.๑๐/๒๙๗/๓๔๓; ม.มู.๑๒/๑๔๗/๑๒๐.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น