ฉักกะ – หมวด ๖

[๒๖๘] วิญญาณ ๖

[๒๖๘] วิญญาณ ๖ (ความรู้แจ้งอารมณ์ — Viññāṇa: consciousness; sense-awareness)

  1. จักขุวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางตา คือ รู้รูปด้วยตา, เห็น — Cakkhu-viññāṇa: eyeconsciousness)
  2. โสตวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางหู คือ รู้เสียงด้วยหู, ได้ยิน — Sota~: earconsciousness)
  3. ฆานวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางจมูก คือ รู้กลิ่นด้วยจมูก, ได้กลิ่น — Ghāna~: noseconsciousness)
  4. ชิวหาวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางลิ้น คือ รู้รสด้วยลิ้น, รู้รส — Jivhā~: tongueconsciousness)
  5. กายวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางกาย คือ รู้โผฏฐัพพะด้วยกาย, รู้สึกกายสัมผัส — Kāya~: body-consciousness)
  6. มโนวิญญาณ (ความรู้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ, รู้ความนึกคิด — Mano~: mind-consciousness)

D.III.243; Vbh.180.

ที.ปา.๑๑/๓๐๖/๒๕๕; อภิ.วิ.๓๕/๑๒๐/๑๐๕.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น