ติกะ - หมวด ๓

[••] ปหาน ๓ [๒๒๔]

[••] ปหาน ๓ (การละกิเลส — Pahāna: abandonment) คือ วิกขัมภนปหาน ตทังคปหาน และสมุจเฉทปหาน มีรวมอยู่ใน ปหาน ๕.

ดู [๒๒๔] นิโรธ ๕.

Vism.693.

วิสุทฺธิ.๓/๓๔๙.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น