ติกะ - หมวด ๓

[๑๐๔] โลก ๓

[๑๐๔] โลก ๓ (โลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ — Loka: the world; sphere) คือ กามโลกKāmaloka: the world of sense-desire; รูปโลกRūpaloka: the world of form; อรูปโลก — Arūpaloka: the formless world; เป็นชื่อที่บางแห่งใช้เรียก ภพ ๓ แต่ไม่นิยม

ดู [๙๘] ภพ ๓.

สงฺคห.ฏีกา๑๘.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น