ติกะ - หมวด ๓

[๑๐๖] วิชชา ๓

[๑๐๖] วิชชา ๓ (ความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ — Vijjā: the Threefold Knowledge)

  1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ญาณเป็นเหตุระลึกขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนได้, ระลึกชาติได้ — Pubbenivāsānussati-ñāṇa: reminiscence of past lives)
  2. จุตูปปาตญาณ (ญาณกำ หนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นไปตามกรรม, เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกอีกอย่างว่า ทิพพจักขุญาณCutūpapāta-ñāṇa: knowledge of the decease and rebirth of beings; clairvoyance)
  3. อาสวักขยญาณ (ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็น ที่สิ้นไปแห่ง อาสวะทั้งหลาย, ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ, ความตรัสรู้ — Āsavakkhaya-ñāṇa: knowledge of the destruction of mental intoxication)

วิชชา ๓ นี้ เรียกสั้นๆ ว่า ญาณ ๓; ดู [๒๙๗] วิชชา ๘ ด้วย.

D.III.220, 275; A.V.211.

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; ๓๙๘/๒๙๒; องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๒/๒๒๕.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น