ติกะ - หมวด ๓

[๑๑๓] เวทนา ๖

[๑๑๓] เวทนา ๖ (การเสวยอารมณ์ — Vedanā: feeling)

  1. จักขุสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา — Cakkhusamphassajā-vedanā: feeling arisen from visual contact)
  2. โสต~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู — Sota~: from auditory contact)ฆาน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก — Ghāna~: from olfactory contact)
  3. ชิวหา~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น — Jivhā~: from gustatory contact)
  4. กาย~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย — Kāya~: from bodily contact)
  5. มโน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ — Mano~: from mental contact)

S.IV.232.

สํ.สฬ.๑๘/๔๓๔/๒๘๗.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น