ติกะ - หมวด ๓

[๑๑๖] สรณะ ๓ หรือ ไตรสรณะ

[๑๑๖] สรณะ ๓ หรือ ไตรสรณะ (ที่พึ่ง, ที่ระลึก — Saraṇa; Tisaraṇa: the Threefold Refuge; Three Refuges; Threefold Guide) หมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ดู [๑๐๐] รัตนตรัย

การน้อมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง และยึดถือเป็นหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติหรือเป็นเครื่องนำ ทางในการดำ เนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศลและนำจิตเข้าสู่กุศล เรียกว่า สรณคมน์, ไตรสรณคมน์ หรือ ไตรสรณาคมน์.

Kh.1.

ขุ.ขุ.๒๕/๑/๑.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น