ติกะ - หมวด ๓

[๑๓๓] อัตถะ หรือ อรรถ ๓

[๑๓๓] อัตถะ หรือ อรรถ ๓ (ประโยชน์, ผลที่มุ่งหมาย — Attha: benefit; advantage; gain; welfare)

  1. อัตตัตถะ (ประโยชน์ตน — Attattha: gain for oneself; one’s own welfare)
  2. ปรัตถะ (ประโยชน์ผู้อื่น — Parattha: gain for others; others’ welfare)
  3. อุภยัตถะ (ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย — Ubhayattha: gain both for oneself and for others;welfare both of oneself and of all others)

S.II.29; S.V.121–5; A.I.9; A.III.64; Nd1168; Nd226.

สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; สํ.ม.๑๙/๖๐๓/๑๖๗; องฺ.ทุก.๒๐/๔๖/๑๐; องฺ.ปญฺจก.๒๒/๕๑/๗๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น