ติกะ - หมวด ๓

[๘๐] ทุจริต ๓

[๘๐] ทุจริต ๓ (ความประพฤติชั่ว, ประพฤติไม่ดี — Duccarita: evil conduct; misconduct)

  1. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยกาย — Kāya-duccarita: evil conduct in act; misconduct by body) มี ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
  2. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยวาจา — Vacī-duccarita: evil conduct in word; misconduct by speech) มี ๔ คือ มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
  3. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยใจ — Mano-duccarita: evil conduct in thought; misconduct by mind) มี ๓ คือ อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

ดู รายละเอียดที่ [๓๒๑] อกุศลกรรมบถ ๑๐.

D.III.214; Dhs.1305.

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๗; อภิ.สํ.๓๔/๘๔๐/๓๒๗.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น