ติกะ - หมวด ๓

[๘๑] สุจริต ๓

[๘๑] สุจริต ๓ (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — Sucarita: good conduct)

  1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยกาย — Kāya-sucarita: good conduct in act) มี ๓ คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
  2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยวาจา — Vacī-sucarita: good conduct in word) มี ๔ คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
  3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยใจ — Mano-sucarita: good conduct in thought) มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ.

ดู รายละเอียดที่ [๓๒๐] กุศลกรรมบถ ๑๐.

D.III.215; Dhs.1306.

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๗; อภิ.สํ.๓๔/๘๔๐/๓๒๗.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น