ติกะ - หมวด ๓

[๙๖] พุทธจริยา ๓

[๙๖] พุทธจริยา ๓ (พระจริยา หรือการทรงบำเพ็ญประโยชน์ ของพระพุทธเจ้า — Buddha-cariyā: the Buddha’s conduct, functions or services)

  1. โลกัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่โลก — Lokattha-cariyā: conduct for the well-being of the world)
  2. ญาตัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระญาติตามฐานะ — Ñātattha-cariyā: conduct for the benefit of his relatives)
  3. พุทธัตถจริยา (พระพุทธจริยาที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า — Buddhattha-cariyā: beneficial conduct as functions of the Buddha)

ใน ๓ อย่างนี้ โลกัตถจริยามาในพระไตรปิฎก (ขุ.จู.๓๐/๖๖๗/๓๒๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๔๙/๓๒๙; ๗๑๕/๖๑๕) สองอย่างหลังมาในอรรถกถา.

AA.I.98; DhA.III.441.

องฺ.อ.๑/๑๐๔; ธ.อ.๗/๙๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น