ทุกะ - หมวด ๒

[๑๖] ทุกข์ ๒

[๑๖] ทุกข์ ๒ (สภาพที่ทนได้ยาก, ความทุกข์, ความไม่สบาย — Dukkha: pain; suffering; discomfort)

  1. กายิกทุกข์ (ทุกข์ทางกาย — Kāyika-dukkha: bodily pain; physical suffering)
  2. เจตสิกทุกข์ (ทุกข์ทางใจ, โทมนัส — Cetasika-dukkha: mental pain; mental suffering)

ดู [๗๙] ทุกขตา ๓ ด้วย.

D.II.306; S.V.209.

ที.ม.๑๐/๒๙๕/๓๔๒; สํ.ม.๑๙/๙๔๒,๙๔๔/๒๘๐.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น