ทุกะ - หมวด ๒

[๑๘] เทศนา ๒

[๑๘] เทศนา ๒ (การแสดงธรรม ของพระพุทธเจ้า, การชี้แจงแสดงความ — Desanā: preaching; exposition; teaching)

  1. สมมติเทศนา (เทศนาโดยสมมติ, แสดงตามความหมายที่รู้ร่วมกัน หรือตกลงยอมรับกันของชาวโลก เช่นว่า บุคคล สัตว์ หญิง ชาย กษัตริย์ เทวดา เป็นต้น — Sammati-desanā: conventional teaching)
  2. ปรมัตถเทศนา (เทศนาโดยปรมัตถ์, แสดงตามความหมายของสภาวธรรมแท้ๆ เช่นว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขันธ์ ธาตุ อายตนะ เป็นต้น — Paramattha-desanā: absolute teaching)

ผู้ฟังจะเข้าใจความ สำเร็จประโยชน์ด้วยเทศนาอย่างใด ก็ทรงแสดงอย่างนั้น

ใน ที.อ. ๑/๔๓๖; สํ.อ. ๒/๙๘ และ ปญฺจ.อ. ๑๘๒ เป็นต้น กล่าวถึง กถา ๒ คือ สมมติกถา และ ปรมัตถกถา พึงทราบความหมายตามแนวความอย่างเดียวกันนี้

ดู [๕๐] สัจจะ ๒.

AA.I.94; etc.

องฺ.อ.๑/๙๙, ฯลฯ.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น