ทุกะ - หมวด ๒

[๒๑] ธรรม ๒

[๒๑] ธรรม ๒ (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ์ — Dhamma: things; states; phenomena)

  1. สังขตธรรม (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง คือ ขันธ์ ๕ ทั้งหมด — Saṅkhata-dhamma: conditioned things; compounded things)
  2. อสังขตธรรม (สิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง คือ นิพพาน — Asaṅkhata-dhamma: the Unconditioned, i.e. Nibbāna)

Dhs.193,244.

อภิ.สํ.๓๔/๗๐๒/๒๗๘; ๙๐๗/๓๕๔.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น