ทุกะ - หมวด ๒

[๒๗] นิพพาน ๒

[๒๗] นิพพาน ๒ (สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว, ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ — Nibbāna: Nirvāṇa; Nibbāna)

  1. สอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ — Saupādisesa-nibbāna: Nibbāna with the substratum of life remaining)
  2. อนุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ — Anupādisesa-nibbāna: Nibbāna without any substratum of life remaining)

หมายเหตุ: ตามคำอธิบายนัยหนึ่งว่า

  1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธ์เหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesa-parinibbāna: extinction of the defilements)
  2. = ดับกิเลส ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandha-parinibbāna: extinction of the Aggregates) หรือ
  1. = นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังเสวยอารมณ์ที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจทางอินทรีย์ ๕ รับรู้สุขทุกข์อยู่
  2. = นิพพานของพระอรหันต์ผู้ระงับการเสวยอารมณ์ทั้งปวงแล้ว

It.38.

ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๒/๒๕๘.

อีกนัยหนึ่งกล่าวถึงบุคคลว่า

  1. สอุปาทิเสสบุคคล = พระเสขะ
  2. อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ

A.IV.379.

องฺ.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น