ทุกะ - หมวด ๒

[๓๕] ปาพจน์ ๒

[๓๕] ปาพจน์ ๒ (วจนะอันเป็นประธาน, พุทธพจน์หลัก, คำสอนหลักใหญ่ — Pāvacana: fundamental text; fundamental teaching)

  1. ธรรม (คำสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้ และแนะนำ หลักความดีที่ควรประพฤติ — Dhamma: the Doctrine)
  2. วินัย (ข้อบัญญัติที่วางไว้เป็นหลักกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกัน — Vinaya: the Discipline)

ดู [๗๕] ไตรปิฎก ด้วย.

DII.154.

ที.ม. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น