ทุกะ - หมวด ๒

[๔๒] ฤทธิ์ ๒

[๔๒] ฤทธิ์ ๒ (อิทธิ คือความสำเร็จ ความรุ่งเรือง — Iddhi: achievement; success; prosperity)

  1. อามิสฤทธ์ (อามิสเป็นฤทธิ์, ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ — Āmisa-iddhi: achievement of carnality; material or carnal prosperity)
  2. ธรรมฤทธิ์ (ธรรมเป็นฤทธิ์, ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม — Dhamma-iddhi: achievement of righteousness; doctrinal or spiritual prosperity)

A.I.93.

องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น