ทุกะ - หมวด ๒

[๕๑] สาสน์ หรือ ศาสนา ๒

[๕๑] สาสน์ หรือ ศาสนา ๒ (คำสอน — Sāsana: teaching; dispensation)

  1. ปริยัติศาสนา (คำสอนฝ่ายปริยัติ, คำสอนอันจะต้องเล่าเรียนหรือจะต้องชํ่าชอง ได้แก่ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ — Pariyatti-sāsana: teaching to be studied or mastered; textual or scriptural teaching; dispensation as text) = [๓๐๒] นวังคสัตถุศาสน์
  2. ปฏิบัติศาสนา (คำสอนฝ่ายปฏิบัติ, คำสอนที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ สัมมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา อปัจจนีกปฏิปทา (ปฏิปทาที่ไม่ขัดขวาง) อันวัตถปฏิปทา (ปฏิปทาที่เป็นไปตามความมุ่งหมาย) ธัมมานุธัมมปฏิปทา (ปฏิบัติธรรมถูกหลัก) กล่าวคือ การบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์, [๑๒๘] ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย โภชเนมัตตัญญุตา ชาคริยานุโยค สติสัมปชัญญะ, [๑๘๒] สติปัฏฐาน ๔, [๑๕๖] สัมมัปปธาน ๔, [๒๑๓] อิทธิบาท ๔, [๒๕๘] อินทรีย์ ๕, [๒๒๘] พละ ๕, [๒๘๑] โพชฌงค์ ๗, [๒๙๓] มรรคมีองค์ ๘Paṭipatti-sāsana: teaching to be practised; practical teaching; dispensation as practice) ที่เป็นสำคัญในหมวดนี้ ก็คือ [๓๕๒] โพธิปักขิยธรรม ๓๗.

Nd1143.

ขุ.ม.๒๙/๒๓๒/๑๗๕.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น