นวกะ - หมวด ๙

[๓๐๕] พุทธคุณ ๓

[๓๐๕] พุทธคุณ ๓ (Buddhaguṇa: virtues, qualities or attributes of the Buddha)

  1. ปัญญาคุณ (พระคุณคือพระปัญญา — Paññā: wisdom)
  2. วิสุทธิคุณ (พระคุณคือความบริสุทธิ์ — Visuddhi: purity)
  3. กรุณาคุณ (พระคุณคือพระมหากรุณา — Karuṇā: compassion)

ในพระคุณ ๓ นี้ ข้อที่เป็นหลักและกล่าวถึงทั่วไปในคัมภีร์ต่างๆ มี ๒ คือ ปัญญา และกรุณา ส่วนวิสุทธิ เป็นพระคุณเนื่องอยู่ในพระปัญญาอยู่แล้ว เพราะเป็นผลเกิดเองจากการตรัสรู้ คัมภีร์ทั้งหลายจึงไม่แยกไว้เป็นข้อหนึ่งต่างหาก

(ฉบับโรมันยังไม่พิมพ์)

นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา๑/๑.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น