นวกะ - หมวด ๙

[๓๐๗] สังฆคุณ ๙

[๓๐๗] สังฆคุณ ๙ (คุณของพระสงฆ์ — Saṅghaguṇa: virtues of the Sangha; virtues or attributes of the community of noble disciples)

  1. ๑. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี — Supaṭipanno: Of good conduct is the community of noble disciples of the Blessed One)
  2. ๒. อุชุปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติตรง — Ujupaṭipanno: of upright conduct)
  3. ๓. ญายปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง — Ñāyapaṭipanno: of right conduct)
  4. ๔. สามีจิปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติสมควร — Sāmīcipaṭipanno: of dutiful conduct; of proper conduct)

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา (ได้แก่ คู่บุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘ — namely, the four pairs of men, the eight types of individuals.)

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ — This community of the disciples of the Blessed One is)

  1. ๕. อาหุเนยฺโย (เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ คือควรรับของที่เขานำมาถวาย — Āhuneyyo: worthy of gifts)
  2. ๖. ปาหุเนยฺโย (เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ — Pāhuneyyo: worthy of hospitality)
  3. ๗. ทกฺขิเณยฺโย (เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา, ควรแก่ของทำบุญ — Dakkhiṇeyyo: worthy of offerings)
  4. ๘. อญฺชลิกรณีโย (เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี, ควรแก่การกราบไหว้ — Añjalikaraṇīyo: worthy of reverential salutation)
  5. ๙. อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก — Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa: the incomparable field of merit or virtue for the world)

M.I.37; A.III.286.

ม.มู.๑๒/๙๕/๖๗; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๑/๓๑๘.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น