นวกะ - หมวด ๙

[๓๐๘] มละ ๙

[๓๐๘] มละ ๙ (มลทิน — Mala: stains)

  1. โกธะ (ความโกรธ — Kodha: anger)
  2. มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน, ความหลู่ความดีผู้อื่น — Makkha: detraction; depreciation)
  3. อิสสา (ความริษยา — Issā: envy; jealousy)
  4. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
  5. มายา (มารยา — Māyā: deceit)
  6. สาเถยยะ (ความโอ้อวดหลอกเขา, สาไถย — Sātheyya: hypocrisy)
  7. มุสาวาท (การพูดปด — Musāvāda: false speech)
  8. ปาปิจฉา (ความปรารถนาลามก — Pāpicchā: evil desire)
  9. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Micchādiṭṭhi: false view)

Vbh.389.

อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๑/๕๒๖.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น