นวกะ - หมวด ๙

[๓๑๐] โลกุตตรธรรม ๙

[๓๑๐] โลกุตตรธรรม ๙ (ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก, สภาวะพ้นโลก — Lokuttaradhamma: supermundane states) (+ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ = ๔๖: ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๒๐/๕๓๕; Ps.II.166)

  1. มรรค ๔ (Magga: the Four Paths)
  2. ผล ๔ (Phala: the Four Fruitions)
  3. นิพพาน หรือ อสังขตธาตุ ๑ (Nibbāna: the Unconditioned State)

ดู [๒๗] นิพพาน ๒; [๑๖๔] มรรค ๔; [๑๖๕] ผล ๔.

Dhs.1094.

อภิ.สํ.๓๔/๗๐๖/๒๗๘; ๙๑๑/๓๕๕.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น