นวกะ - หมวด ๙

[๓๑๒] สัตตาวาส ๙

[๓๑๒] สัตตาวาส ๙ (ภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ — Sattāvāsa: Abodes of Beings)

ข้อ ๑–๔ ตรงกับ วิญญาณฐิติ ๔ ข้อต้น

  1. ๕. สัตว์บางพวก ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เช่น เหล่าเทพจำพวกอสัญญีสัตว์ (beings without perception and feeling)

ข้อ ๖–๘ ตรงกับ วิญญาณฐิติ ข้อที่ ๕–๗

  1. ๙. สัตว์บางพวก ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ (beings reborn in the Sphere of Neither-Perception-Nor-Nonperception)

ดู [๒๘๔] วิญญาณฐิติ ๗

D.III.263;288; A.IV.401

ที.ปา.๑๑/๓๕๓/๒๗๗; ๔๕๗/๓๒๙; องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๒๒๘/๔๑๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น