นวกะ - หมวด ๙

[๓๑๓] อนุบุพพวิหาร ๙

[๓๑๓] อนุบุพพวิหาร ๙ (ธรรมเครื่องอยู่ที่ประณีตต่อกันขึ้นไปโดยลำดับ — Anupubbavihāra: progressive abidings; mental states of gradual attainment)

  1. รูปฌาน ๔ (Rūpa-jhāna: the Four Absorptions of the Form Sphere)
  2. อรูปฌาน ๔ (Arūpa-jhāna: the Four Absorptions of the Formless Sphere)
  3. สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา — Saññāvedayitanirodha: extinction of perception and feeling) เรียกอีกอย่างว่า นิโรธสมาบัติ (attainment of extinction)

สมาบัติข้อที่ ๙ นี้ เฉพาะแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ชำนาญในสมาบัติ ๘ ข้างต้นแล้วเท่านั้น จึงจะเข้าได้

อนุบุพพวิหารนี้ เรียกอีกอย่างว่า อนุบุพพนิโรธ (Anupubba-nirodha: graded stages of cessation) เพราะต้องดับขั้นต้นๆ แต่ละขั้นไปตามลำดับ จึงจะเข้าถึงขั้นสูงที่อยู่ถัดขึ้นไปได้

ดู [๙] ฌาน ๔; [๒๐๗] อรูป ๔.

D.III.265,290;A.IV.410.

ที.ปา. ๑๑/๓๕๕/๒๗๙; ๔๖๓/๓๓๒; องฺ.นวก.๒๓/๒๓๖/๔๒๔.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น