ปัญจกะ - หมวด ๕

[๒๓๕] วณิชชา ๕

[๒๓๕] วณิชชา ๕ (การค้าขาย ๕ อย่าง ในที่นี้หมายถึง การค้าขายที่เป็นอกรณียะสำหรับอุบาสก คือ อุบาสกไม่ควรประกอบ — Vaṇijjā: trades which should not be plied by a lay disciple)

  1. สัตถวณิชชา (ค้าขายอาวุธ — Sattha-vaṇijjā: trade in weapons)
  2. สัตตวณิชชา (ค้าขายมนุษย์ — Satta-vaṇijjā: trade in human beings)
  3. มังสวณิชชา (ค้าขายเนื้อสัตว์ — Maṁsa-vaṇijjā: trade in flesh; อรรถกถาแก้ว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย — trade in animals for meat)
  4. มัชชวณิชชา (ค้าขายของเมา — Majja-vaṇijjā: trade in spirits or narcotics)
  5. วิสวณิชชา (ค้าขายยาพิษ — Visa-vaṇijjā: trade in poison)

A.III.207.

องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น