ปัญจกะ - หมวด ๕

[๒๓๖] วิมุตติ ๕

[๒๓๖] วิมุตติ ๕ (ความหลุดพ้น — deliverance) ดู [๒๒๔] นิโรธ ๕ เทียบ ปหาน ๕.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น