ปัญจกะ - หมวด ๕

[๒๔๑] ศีล ๘ ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล

[๒๔๑] ศีล ๘ ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล (ศีลมีอาชีวะเป็นคำรบ ๘, หลักความประพฤติรวมทั้งอาชีวะที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นข้อที่ ๘ — Ājīvaṭṭhamaka-sīla: virtue having livelihood as eight; the set of eight precepts of which pure livelihood is the eighth)

  1. ๑.–๗. ตรงกับ กุศลกรรมบถ ๗ ข้อต้น (กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔)
  2. ๘. สัมมาอาชีวะ

อาชีวัฏฐมกศีลนี้ เป็นศีลส่วนอาทิพรหมจรรย์ คือ เป็นหลักความประพฤติเบื้องต้นของพรหมจรรย์ กล่าวคือ มรรค เป็นสิ่งที่ต้องประพฤติให้บริสุทธิ์ในขั้นต้นของการดำเนินตามอริยอัฏฐังคิกมรรค

ว่าโดยสาระ อาชีวัฏฐมกศีล ก็คือ องค์มรรค ๓ ข้อ ในหมวดศีล คือข้อที่ ๓, ๔, ๕ ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ นั่นเอง

ดู [๒๙๓] มรรคมีองค์ ๘; [๓๑๙] กุศลกรรมบถ ๑๐; [๓๒๐] กุศลกรรมบถ ๑๐.

Vism.11.

วิสุทฺธิ.๑/๑๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น