ปัญจกะ - หมวด ๕

[๒๕๐] อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม ๕

[๒๕๐] อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม ๕ (ธรรมที่เกื้อกูลแก่อายุ หรือธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ, ธรรมที่ช่วยให้อายุยืน — Āyussa-dhamma: things conducive to long life)

  1. สัปปายการี (ทำสิ่งที่สบายคือเอื้อต่อชีวิต — Sappāyakārī: to do what is suitable for oneself and favourable to one’s health; to act in accordance with the rules of hygiene)
  2. สัปปายมัตตัญญู (รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย — Sappāye mattaññū: to be moderate even as to things suitable and favourable)
  3. ปริณตโภชี (บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เช่น เคี้ยวให้ละเอียด — Pariṇatabhojī: to eat food which is ripe or easy to digest)
  4. กาลจารี (ประพฤติเหมาะในเรื่องเวลา เช่นรู้จักเวลา ทำถูกเวลา ทำเป็นเวลา ทำพอเหมาะแก่เวลา เป็นต้น — Kālacārī: to behave oneself properly as regards time and the spending of time.)
  5. พรหมจารี (ถือพรหมจรรย์ ถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็รู้จักควบคุมกามารมณ์เว้นเมถุนบ้าง — Brahmacārī: to practise sexual abstinence)

อายุวัฒนธรรมนี้ มีอีกหมวดหนึ่ง สามข้อแรกเหมือนกัน แปลกแต่ข้อ ๔ และ ๕ เป็น

  1. ๔. สีลวา (มีศีล ประพฤติดีงาม ไม่ทำความผิด — Sīlavā: to be morally upright)
  2. ๕. กัลยาณมิตตะ (มีกัลยาณมิตร — Kalyāṇamitta: to have good friends)

A.III.145.

องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๒๕–๖/๑๖๓.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น