พุทธศาสนสุภาษิต

คติที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษต่างกัน

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตสฺมา สตญฺจ อสตญฺจ
นานา โหติ อิโต คติ
อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ
สนฺโต สคฺคปรายนา.

ขุ.ชา.มหา.๒๘/๔๓๕.

(เพราะธรรมของสัตบุรุษยากที่อสัตบุรุษจะประพฤติตาม)
คติที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกัน,
คืออสัตบุรุษไปนรก, สัตบุรุษไปสวรรค์.

Buddhist novices, Wat Thai Nalanda, India

…ไม่มีใครยินดีในความทุกข์ ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนแล้วเป็นทุกข์ทั้งสิ้น เราจึงควรเตรียมตัวเผชิญกับความทุกข์ทั้งปวงที่มากระทบ ด้วยการวางจิตและวางตนให้เห็นเป็นธรรมชาติ ตามกฎไตรลักษณ์ การมองทุกข์ให้เห็นธรรม ย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งปวง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น