พุทธศาสนสุภาษิต

คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปญฺา หิ เสฏฺา กุสลา วทนฺติ
นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
สีลํ สิรี จาปิ สตญฺจ ธมฺโม
อนฺวายิกา ปญฺวโต ภวนฺติ.

คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ
เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ กว่าดาวทั้งหลาย
แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ
ย่อมไปตามผู้มีปัญญา.

An Indian man sitting at stairs

…ดินสอต่างจากปากกา คือสามารถใช้ยางลบ ลบข้อความนั้นๆ ให้จางหายไปได้ แต่ปากกาลบออกไม่ได้ เฉกเช่นคนเราเมื่อกระทำสิ่งใดๆ ลงไปย่อมจะต้องยอมรับและพร้อมที่จะพบเจอต่อสิ่งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น