พุทธศาสนสุภาษิต

คนทำกรรมใดด้วยทาน ย่อมมีความสุข

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ทาเนน สมจริยาย
สํยเมน ทเมน จ
ยํ กตฺวา สุขิโต โหติ
น จ ปจฺฉานุตปฺปติ.

ขุ.ชา.ปกิณฺณก.๒๗/๓๙๘.

คนทำกรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอ
ด้วยความสำรวม และด้วยการฝึกตน
ย่อมมีความสุข
เพราะกรรมนั้น ย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลัง.

Buddhist nuns praying inside Nalanda University India

…ชีวิตใดก็ตามซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง อันประกอบไปด้วยหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณด้วยแล้ว ย่อมเป็นฐานที่ตั้งแห่งความศรัทธาของมนุษย์และเทวดาอีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น