พุทธศาสนสุภาษิต

คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา …

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน
โย นโร อุปนยฺหติ
กุสาปิ ปูติ วายนฺติ
เอวํ พาลูปเสวนา

คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา
แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันนั้น
การคบคนพาลก็ฉันนั้น.

…การพัฒนาสิ่งใดๆ นั้น ไม่สำคัญเท่ากับการพัฒนาตนเอง หากแต่ว่าการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ได้นั้น ต้องพัฒนาจิตใจ อันเป็นเครื่องยืนยันของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น