พุทธศาสนสุภาษิต

คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

นิทฺทาสีลี สภาสีลี
อนุฏฺาตา จ โย นโร
อลโส โกธปญฺญาโณ
ตํ ปราภวโต มุขํ.

ขุ.สุ.๒๕/๓๔๖.

คนใดมักหลับ มักคุย
และไม่ขยัน เกียจคร้าน
มีความมุทะลุ
ข้อนั้นเป็นเหตุของผู้ฉิบหาย.

Buddhist novices praying with candles

…ทุกข์ก็ดี สุขก็ตาม ล้วนเป็นผลจากเหตุปัจจัยให้เรารู้สึกถึงความผิดหวังสมหวัง การอยู่เหนืออำนาจกิเลสและการปรุงแต่งต่างหาก ที่เป็นบรมสุขอันจริงแท้และแน่นอน…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น