พุทธศาสนสุภาษิต

คนใดมีจิตไม่ท้อถอย พึงบรรลุธรรมทั้งปวงได้

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

โย อลีเนน จิตฺเตน
อิลีนมนโส นโร
ภาเวติ กุสลํ ธมฺมํ
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสํโยชนกฺขยํ

ขุ.ชา.เอก.๒๗/๑๘.

คนใดมีจิตไม่ท้อถอย
มีใจไม่หดหู่
บำเพ็ญกุศลธรรม
เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้.

Buddhist monks and novices circulate around Asoka pillar in Mahabodhi Temple

…บางครั้งความท้อถอยก็เป็นสิ่งเตือนตนเราว่า การจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น อาจจะไม่สำเร็จสมบูรณ์เสมอไป บุคคลใดที่มีจิตใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอย ย่อมเป็นบุคคลที่ก้าวข้ามอุปสรรค และอยู่เหนือกระแสทั้งปวง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น