พุทธศาสนสุภาษิต

ความอยากย่อมชักลากนรชนไป

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ
อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา
อิจฺฉาพทฺธา ปุถู สตฺตา
ปาเสน สกุณี ยถา.

ความอยากย่อมชักลากนรชนไป
ความอยากละได้ยากในโลก
สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากมัดไว้
ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น.

พิธีบูชาไฟริมแม่น้ำคงคา

…พัดลมทำหน้าที่ให้ความเย็น ยิ่งหมุนไปด้วยความเร็วและแรงเพียงใด ก็ให้ความเย็นมากเพียงนั้น หากคนเราใช้ชีวิตที่เร็วและแรงเกินไป ไม่ประกอบด้วยสติปัญญา อาจจะนำมาซึ่งความวิบัติ…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น