พุทธศาสนสุภาษิต

ตถาคต บัญญัติแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปุพฺเพ จาหํ ภิกฺขเว เอตรหิ จ
ทุกฺขญฺเจว ปญฺาเปมิ ทุกฺขสฺส จ นิโรธํ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลก่อนก็ตาม
ในบัดนี้ก็ตาม เราตถาคต
บัญญัติแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์
และการพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นฯ.

…แม้แต่มดตัวน้อย ยังทำหน้าที่เดินไปมาแสวงหาอาหาร เพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอด การต่อสู้เพื่อให้ได้มาด้วยความชอบธรรมดีกว่าได้มาเพราะความชอบใจ…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น