พุทธศาสนสุภาษิต

ตบะและพรหมจรรย์เป็นเครื่องอาบ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส
เอตฺถายํ สชฺชเต ปชา
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ
ตํ สินานมโนทกํ.

สํ.ส.๑๕/๕๒.

หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์
ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิงนี้
ตบะและพรหมจรรย์เป็นเครื่องอาบ
ไม่ใช่น้ำ.

Herd of cows in India

…เมื่อเรารักษาศีลข้อที่ ๑ คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ย่อมได้ชื่อว่า ให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ ในโลกทั้งสิ้น…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น