พุทธศาสนสุภาษิต

ตัณหายังคนให้เกิด

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ
จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สํสารมาปาทิ
กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ.

ตัณหายังคนให้เกิด
จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
สัตว์ยังท่องเที่ยวไป
จึงยังมีกรรมนำหน้า.

…ไฟฟ้าให้แสงสว่างแก่สายตา จึงมองเห็นทุกสิ่งอย่างได้ คนเราก็เช่นเดียวกันที่ต้องอาศัยแสงธรรมของพระพุทธองค์ เป็นแสงแห่งปัญญาส่องทางของชีวิต…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น