พุทธศาสนสุภาษิต

ตัณหายังคนให้เกิด จึงไม่พ้นจากทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ
จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สํสารมาปาทิ
ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ.

สํ.ส.๑๕/๕๑.

ตัณหายังคนให้เกิด
จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
สัตว์ยังท่องเที่ยวไป
จึงไม่พ้นจากทุกข์.

…เมื่อคนเรามีปัญหาเกิดขึ้น ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ทำให้ต่างฝ่ายก็โยนความผิดให้แก่กัน ขาดความสามัคคีกลมเกลียว ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ผู้คนต่างต้องอยู่อย่างหวาดระแวง จนกลายเป็นสังคมที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะคิดดี ทำดี ต่อกันอย่างแท้จริง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น