พุทธศาสนสุภาษิต

ตัณหายังให้คนเกิด จึงมีทุกข์เป็นภัยใหญ่

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ
จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สํสารมาปาทิ
ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ.

สํ.ส.๑๕/๕๑.

ตัณหายังให้คนเกิด
จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
สัตว์ยังท่องเที่ยวไป
จึงมีทุกข์เป็นภัยใหญ่.

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต

…ความซื่อสัตย์สุจริต คือรากแก้วของคุณธรรมทั้งปวง ที่จะนำไปสู่ความดีงามอื่นๆ อีกมาก พร้อมทั้งขจัดความขัดแย้ง ความแตกแยก และจะนำพาสังคมหรือองค์กรนั้นๆ คืนสู่ความสุข สงบ สันติอย่างแท้จริง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น