พุทธศาสนสุภาษิต

ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

เอวมาทีนวํ ญตฺวา
ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวํ
วีตตณฺโห อนาทาโน
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช

ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า
ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว
เป็นผู้ปราศจากตัณหา ไม่ถือมั่น
มีสติอยู่ทุกอิริยาบถเถิด

…คนไม่มีวินัย ย่อมจับผิดคนมีวินัย การวางตัวให้อยู่ในกรอบอันจะเป็นที่ตั้งได้ดีนั้น บางครั้งย่อมประสบพบเจอคนที่ไม่รู้จริงซึ่งมุ่งจะจับผิดอย่างเดียว…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น