พุทธศาสนสุภาษิต

ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว ย่อมไม่มีความเร่าร้อน

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

คตทฺธิโน วิโสกสฺส
วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส
ปริฬาโห น วิชฺชติ.

ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หายโศก
หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง
ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงแล้ว
ย่อมไม่มีความเร่าร้อน

พระพุทธรูปในสถูป ล้อมด้วยธงฉัพพรรณรังสี และธงธรรมจักร

…เก้าอี้มีขาทั้ง ๔ ในการรับน้ำหนักเพื่อให้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง วิถีชีวิตโดยทั่วไปต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ศีล สมาธิ และปัญญา จึงจะได้ชื่อว่า “มนุษย์ที่สมบูรณ์”

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น