พุทธศาสนสุภาษิต

บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนชั่ว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปิสุเณน จ โกธเนน
มจฺฉรินา จ วิภูตินนฺทินา
สขิตํ น กเรยฺย ปณฺฑิโต
ปาโป กาปุริเสน สงฺคโม.

ขุ.เถร. ๒๖/๔๐๖.

บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด
คนมักโกรธ คนตระหนี่
และคนเพลิดเพลินในสมบัติ
เพราะการสมาคมกับคนชั่ว
เป็นความเลวทราม.

Buddhist phiksuni (priestess) chanting

…ความคิดเป็นเช่นไร การกระทำย่อมเป็นเช่นนั้น ความคิดที่เกิดจากตัวตนล้วนมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหลายประการ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติของบุคคลนั้น “คิดดี” ย่อมเป็นศรีมงคลทั้งตนเองและส่วนรวม “คิดไม่ดี” ย่อมวิบัติทั้งตนเองและคนรอบข้างได้เช่นกัน…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น