พุทธศาสนสุภาษิต

บุคคลย่อมบริสุทธิ์ ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูง

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

หีเนน พฺรหฺมจริเยน
ขตฺติเย อุปฺปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ
อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ

ขุ.ชา.มหา ๒๘/๑๓๙.

บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์
ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำ
ถึงความเป็นเทวดา
ด้วยพรหมจรรย์อย่างกลาง
ย่อมบริสุทธิ์
ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูง.

A Buddha statue in India

…พัดลมส่ายมาส่ายไปราวจะไร้ค่า ซึ่งแท้จริงแล้วคือการทำหน้าที่ให้ความเย็นแก่ผู้คน คนเราก็เช่นเดียวกันนอกจากจะทำหน้าที่หลากหลายแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการเข้าใจและเข้าถึงความเป็นตัวตนนั่นเอง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น