พุทธศาสนสุภาษิต

บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

พระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อตีตํ นานุโสจนฺติ
นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ
เตน วณฺโณ ปสีทติ.

สํ.ส. ๑๕/๗.

บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง,
ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส.

Maha Bodhi Temple, Bodh Gaya, Bihar, India
พระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

…สบู่คือเครื่องชำระร่างกายให้สะอาดจากสิ่งสกปรกทั้งปวง จิตวิญญาณของคนเราที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องชำระย่อมสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง ดั่งพระจันทร์วันเพ็ญในยามราตรี…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น