พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ข้ามพ้นกามในโลกและเครื่องข้อง

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

โยธ กาเม อจฺจุตฺตริ
สงฺคํ โลเก ทุรจฺจยํ
น โส โสจติ นาชฺเฌติ
ฉินฺนโสโต อพนฺธโน.

ขุ.สุ.๒๕/๕๑๙.

ผู้ใดข้ามพ้นกามในโลกและเครื่องข้อง
ที่ข้ามได้ยากในโลก,
ผู้นั้นตัดกระแสตัณหาได้แล้ว
ไม่มีเครื่องผูก,
ชื่อว่าไม่เศร้าโศก ไม่ยินดี.

Buddhist monks walking around a pond in Buddha's birth place, Lumbini Nepal
พระสงฆ์สวดมนต์ประทักษิณรอบสระน้ำ ณ มายาเทวีวิหาร ลุมพินี ประเทศเนปาล

…ความสำรวมในตน มักสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้พบเจอเสมอไป อีกทั้งการสำรวมในศีล สมาธิ และปัญญา ด้วยแล้ว มนุษย์ก็อนุโมทนา เทวดาก็ยินดี…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น