พุทธศาสนสุภาษิต

ในกาลไหนๆ ผู้คบคนเลว ย่อมเลว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี
น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี
เสฏฺมุปนมํ อุเทติ ขิปฺปํ
ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ.

องฺ.ติก.๒๐/๑๕๘.

ในกาลไหนๆ ผู้คบคนเลว ย่อมเลว
คบคนเสมอกัน ไม่พึงเสื่อม
คบหาคนประเสริฐ ย่อมพลันเด่นขึ้น
เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตน.

Buddhist monks and disciples walking in Indian road

…เป็นธรรมดาที่คนเรานั้นย่อมมีความคิด การกระทำ และคำพูดที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นความคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์ มีคุณประโยชน์ ก็ย่อมนำความสุขสวัสดีมาสู่ตนเอง คนรอบข้าง และสังคมอีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น