พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีเพียรติดต่อ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุ สนฺติ ธีรา นิพฺพานํ
โยคกุเขมํ อนุตฺตรํ

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ
มีเพียรติดต่อ บากบั่น มั่นคงเป็นนิตย์
ย่อมถูกต้องพระนิพพาน อันปลอดจากโยคะ
หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้

…กระจกที่ว่าใส ยังคงต้องมีคนคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ จึงจะโปร่งใสกระจ่างตา จิตของคนเราก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นชำระให้สะอาด จึงจะพบความสงบสุขที่แท้จริง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น